1
  Name Date Posted VotesRating
Shanina Shaik - Shanina ShaikTue Mar 12, 2019847.2
Shanina Shaik - Shanina ShaikMon Dec 18, 20171067.4
Shanina Shaik - Shanina ShaikTue Jan 03, 20171166.9
Shanina Shaik - Shanina ShaikTue Jul 05, 20161287.5
Shanina Shaik - Shanina ShaikMon Feb 17, 20143036.4
Shanina Shaik - Shanina ShaikFri Nov 01, 20133226.5
Shanina Shaik - Shanina ShaikSat Dec 01, 20123666.9
Shanina Shaik - Shanina ShaikTue Sep 27, 20114217.8
1